Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2020

5265 4696 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaEtien Etien
twiggylaw
twiggylaw
8186 613c 500

hauntedbystorytelling:

by Normen Gadiel

Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viakateistrue kateistrue
twiggylaw
5329 50cb 500
Reposted fromzciach zciach viablackheartgirl blackheartgirl
twiggylaw
6753 862a 500
Reposted frompesy pesy viapanimruk panimruk
twiggylaw
9430 b78c 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaseaweed seaweed
twiggylaw
last forest light
Reposted fromintotheforest intotheforest viaseaweed seaweed
twiggylaw
2317 4d9a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaseaweed seaweed
twiggylaw

Hayao Miyazaki animated rain, which means every frame is hand drawn. 


Reposted frommyname myname viaseaweed seaweed
twiggylaw
Reposted fromshakeme shakeme viaseaweed seaweed
twiggylaw
5029 bdc6
Reposted fromBourbonBlues BourbonBlues viaseaweed seaweed
twiggylaw
1495 b2aa 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapanimruk panimruk
twiggylaw
Są dwie rzeczy do wyboru: albo strzelić sobie w łeb, albo wziąć się w ręce i nie pozwalać sobie myśleć.
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 1 VII 1931
Reposted fromSpetana Spetana viakateistrue kateistrue
twiggylaw
9913 cccb 500
Reposted fromyikes yikes viakateistrue kateistrue
twiggylaw
2806 f010 500
Reposted fromlllm lllm viakateistrue kateistrue
twiggylaw
Zaraz zrobimy kawę. Wprawdzie nie mam kawy, filiżanek i pieniędzy, ale od czego jest nadrealizm, metafizyka, poetyka snów.
— Tadeusz Różewicz "Kartoteka. Kartoteka rozrzucona"
Reposted frommalw malw viakateistrue kateistrue
twiggylaw
2466 408b 500
Reposted fromFluffyou Fluffyou viakateistrue kateistrue

January 14 2020

8259 2163
Reposted fromunco unco vialekkaprzesada lekkaprzesada
twiggylaw
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl