Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2020

twiggylaw
Reposted fromshakeme shakeme viaEtien Etien
twiggylaw

March 20 2020

twiggylaw
9903 dd1f 500
Reposted fromplants plants viadontaskmewhy dontaskmewhy
twiggylaw
8752 d3e7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaDeva Deva
twiggylaw
twiggylaw
Reposted fromkansei kansei viaCajmel Cajmel
twiggylaw
Wszystko będzie dobrze (...) choć jeszcze nie dzisiaj.
— Brittainy C. Cherry - "Art & Soul"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakateistrue kateistrue

March 18 2020

twiggylaw
9702 ecb8 500
Reposted fromSalvator84 Salvator84 viafelicka felicka
twiggylaw
5793 33a5 500
Reposted fromfelicka felicka
twiggylaw
5861 0a80 500
Reposted fromfelicka felicka
twiggylaw
5085 6577 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viainsanedreamer insanedreamer
twiggylaw
2746 25d2 500
twiggylaw
6669 bcf4 500
Reposted fromverronique verronique viainsanedreamer insanedreamer

March 11 2020

twiggylaw
9871 f262 500
Reposted from0 0 vialekkaprzesada lekkaprzesada

March 08 2020

twiggylaw
3895 ed4e 500
For ya all ^^
twiggylaw
8988 92db 500
Reposted fromrol rol viakaffeesuppe kaffeesuppe
twiggylaw
twiggylaw
Czasami, dokonanie złego wyboru jest lepsze niż nie dokonanie żadnego. Masz odwagę iść do przodu, a to rzadkość. Osoba stojąca na rozdrożu dróg, nieumiejąca wybrać, nigdy nie pójdzie do przodu.
— Terry Goodkind - "Pierwsze prawo magii"
Reposted fromlovvie lovvie viaday11shadow day11shadow
twiggylaw
1888 0fbf 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viatatuaze tatuaze
twiggylaw
5773 6a32
Reposted fromkarahippie karahippie viakateistrue kateistrue
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl