Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2017

twiggylaw
8373 0a18
twiggylaw
7663 dd2d 500
Reposted fromLukrecja Lukrecja viaSalute Salute
twiggylaw
5717 72dd 500
Poezje
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viawarkocz warkocz
twiggylaw
8236 eae6 500
Reposted from0 0 viawarkocz warkocz
twiggylaw
Lubiłam go, bo potrafił odpowiednio na mnie patrzeć. Bez obojętności, bez zbędnego pożądania, ze zwykłym zainteresowaniem.
twiggylaw
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viawarkocz warkocz

August 24 2017

twiggylaw
Reposted fromtwice twice viawarkocz warkocz
9961 b99a
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaMountainGirl MountainGirl
twiggylaw
4505 af88 500
Reposted fromdusix dusix viamrrru mrrru

August 18 2017

twiggylaw
5907 2882 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viawarkocz warkocz
9987 83dc 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viawarkocz warkocz
twiggylaw
1639 766b
Reposted fromzie zie vianikotyna nikotyna
twiggylaw
Szybko się denerwuję i równie szybko popadam w jakąś chorą melancholię. 
— kallwik.moblo.pl
Reposted frommefir mefir viaMigotliwa Migotliwa
1621 ea64
Reposted fromshitsuri shitsuri vianikotyna nikotyna

August 14 2017

1442 730b 500
Reposted fromMilkAbuse MilkAbuse viajointskurwysyn jointskurwysyn

August 13 2017

8083 cbad
twiggylaw
0582 12e8
Reposted fromkaiee kaiee viamrrru mrrru
twiggylaw
2618 0546 500
Anna Świrszczyńska
Reposted fromEmisja Emisja viasmutnazupa smutnazupa
3971 46d0 500
Reposted fromMilkAbuse MilkAbuse viapsychoviolet psychoviolet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl