Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2019

twiggylaw
9702 ecb8 500
Reposted fromSalvator84 Salvator84 viainsanedreamer insanedreamer
twiggylaw
twiggylaw
twiggylaw
W obawie, że na starość nikt nie poda Ci wody,
konsekwentnie przyzwyczajaj się do wina.
— znalezione
5086 5899
twiggylaw
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl

September 20 2019

9604 4b38 500
Reposted frombrumous brumous viacorvax corvax
twiggylaw
9823 b56e 500
Reposted fromciarka ciarka viafelicka felicka
twiggylaw

Sunset

Yellowstone National Park, Wyoming, Part XLI

twiggylaw
8006 af3e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialekkaprzesada lekkaprzesada
twiggylaw
8895 5a06 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viakateistrue kateistrue
twiggylaw
Ból jest nieunikniony. Cierpienie jest wyborem.
— Haruki Murakami
Reposted fromautunno autunno viakateistrue kateistrue
twiggylaw
2484 b298 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakateistrue kateistrue
twiggylaw
2960 ec29 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakateistrue kateistrue
twiggylaw

September 14 2019

twiggylaw
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain viablackheartgirl blackheartgirl
8622 d3ae
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada

September 08 2019

twiggylaw
twiggylaw
Stań się słońcem, a wszyscy cię zobaczą.
— Dostojewski
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viakateistrue kateistrue
twiggylaw
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl