Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2019

twiggylaw
5478 5a33 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMartwa13 Martwa13
twiggylaw
Michał Lorenc - Taniec Eleny
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
twiggylaw
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
twiggylaw
4115 b7d9 500
Reposted frompiehus piehus viainsanedreamer insanedreamer
twiggylaw
4298 43b7 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
twiggylaw

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność. I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku. — Alan Watts 

http://poranny.soup.io/
twiggylaw
4560 3ee7 500
Reposted fromwestwood westwood vialekkaprzesada lekkaprzesada
8614 0c42

ageofdestruction:

stars, mercury, and solar corona, photographed by stereo a, january 2009.

27 frames, photographed over 36 hours, 2nd-3rd january. the sun is out of frame right.

image credit: nasa/stereo. animation: ageofdestruction.

Reposted fromcroiea croiea viadezynwoltura dezynwoltura
twiggylaw
twiggylaw
Boję się.
Boję się, że nie zdążę. 
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
Reposted frompaniwer paniwer viablackheartgirl blackheartgirl
twiggylaw
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
twiggylaw
3006 9d38 500

May 14 2019

twiggylaw

May 12 2019

twiggylaw
twiggylaw
8858 5e5b 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaMartwa13 Martwa13
twiggylaw
8885 8047 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaMartwa13 Martwa13
twiggylaw
Reposted fromshakeme shakeme vialekkaprzesada lekkaprzesada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl