Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2018

twiggylaw
9852 f585 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaSaper300 Saper300
twiggylaw
8932 0eae
Reposted fromesmerra esmerra viawarkocz warkocz
6598 d74e 500

onlybluesunday:

Joy Division

Reposted fromLittleJack LittleJack viawarkocz warkocz
twiggylaw

devoid-of-everything:

It is so fucking exhausting fighting your brain every day dude

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viasmutnazupa smutnazupa
twiggylaw
3882 8401 500
Reposted fromfilmowa filmowa vianikotyna nikotyna

March 21 2018

3702 938a 500
twiggylaw
1547 110c
Reposted fromczarnemleko czarnemleko viafreeway freeway
2558 d9ed 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viafreeway freeway
twiggylaw
9210 6192 500
twiggylaw
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie viajestemdeszczem jestemdeszczem
twiggylaw

A wave viewed from underwater.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaCannonball Cannonball
twiggylaw
7909 3480
Reposted fromzie zie vialekkaprzesada lekkaprzesada
twiggylaw
7905 d259
Reposted fromzie zie vialekkaprzesada lekkaprzesada
twiggylaw

żyję nie widując gwiazd
mówię nie rozumiejąc słów
czekam nie licząc dni

 

aż ktoś przebije ten mur.

— Rafał Wojaczek
Reposted fromflesz flesz vialekkaprzesada lekkaprzesada
2634 f6d3 500
twiggylaw
8494 d0db
Reposted fromonlyman onlyman viablackheartgirl blackheartgirl
twiggylaw
3434 7e20
Reposted fromsarazation sarazation viaMartwa13 Martwa13
twiggylaw
Najpierw musisz uporządkować siebie. Poukładać środek duszy. Wyczyścić serce z ran, zadrapań i lęków. Objąć łagodną myślą. Dopiero gdy ogarniesz tę wewnętrzną lawinę, to drżenie łez, kolan i powiek, zobaczysz, jak szybko będzie porządkował się świat zewnętrzny. Jak mocno będzie cię zachwycał.
— Kaja Kowalewska
twiggylaw
2504 4b11 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaMartwa13 Martwa13
twiggylaw
7607 b473
Reposted fromquirk quirk viashillenya shillenya
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl